دانلود بررسي اثر ژنوتيپ بر برخي صفات مورفولوژيکي و بيوشيميايي گياهچههاي حاصل از کشت درون شيشهدر چهار

جمعه 29 بهمن 1395
3:39
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي اثر ژنوتيپ بر برخي صفات مورفولوژيکي و بيوشيميايي گياهچههاي حاصل از کشت درون شيشهدر چهار رقم زودرس و ديررس سيبزميني در شرايط گلخانه تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي اثر ژنوتيپ بر برخي صفات مورفولوژيکي و بيوشيميايي گياهچههاي حاصل از کشت درون شيشهدر چهار رقم زودرس و ديررس سيبزميني در شرايط گلخانه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي اثر ژنوتيپ بر برخي صفات مورفولوژيکي و بيوشيميايي گياهچههاي حاصل از کشت درون شيشهدر چهار رقم زودرس و ديررس سيبزميني در شرايط گلخانه تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي اثر ژنوتيپ بر برخي صفات مورفولوژيکي و بيوشيميايي گياهچههاي حاصل از کشت درون شيشهدر چهار رقم زودرس و ديررس سيبزميني در شرايط گلخانه تحت word :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سیبزمینی منبع غنی از انواع کربوهیدراتها، پروتئینها و ویتامینها است که با توجه به اهمیت آن در اقتصاد، تغذیه انسان وافزایش روز افزون تقاضا برای این محصول نیاز به تولید بذور سالم از طریق کشت بافت جهت بالا بردن کیفیت غده و در نهایت حفظ عملکرد محصول، محسوس میباشد. تحقیق پیشرو با هدف بررسی تأثیر ژنوتیپ بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه-های رشد یافته در شرایط گلخانه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار صورت پذیرفت.ابتدا چهار رقم تجاری سیبزمینی، آریندا، سانته )زودرس( و آگریا، ساتینا )دیررس( بهصورت ریزنمونههای تک گره در محیط کشت MS فاقد هرگونه مواد تنظیمکننده رشد گیاهی در شرایط درون شیشهای کشت داده شدند. بعد از واکشت سوم و رشد مناسب گیاهچه ها و انتقال آنها به گلخانه در پایان یک دوره 90 روزه صفات ارزیابی شد. مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در صفات طول ساقه، تعداد برگ مرکب در هر گیاه و تعداد استولون رقم ساتینا بهترتیب با میانگین (57/2cm)(8/9) و(4/9) تعداد روزهای شکستنخواب غده رقم آگریا با میانگین ) 47 روز(، تعداد جوانه، طول و وزن غده رقم آریندا بهترتیب با میانگین ( 1 / 6) cm3/69 و( gr7 / 91 ( و در صفات تعداد غده و عرض غده رقم سانته بهترتیب با میانگین ( 7 / 4 ) و cm2 / 11 در مقایسه با یکدیگر برتری نشان دادند. سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز و پلیفنلاکسیداز در بین ارقام تحت مطالعه تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات