دانلود مقاله روشي جديد براي خطي سازي پيش اعوجاج ديجيتالي در تقويت کننده هاي توان تحت word

سه شنبه 15 فروردين 1396
22:13
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روشي جديد براي خطي سازي پيش اعوجاج ديجيتالي در تقويت کننده هاي توان تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روشي جديد براي خطي سازي پيش اعوجاج ديجيتالي در تقويت کننده هاي توان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روشي جديد براي خطي سازي پيش اعوجاج ديجيتالي در تقويت کننده هاي توان تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روشي جديد براي خطي سازي پيش اعوجاج ديجيتالي در تقويت کننده هاي توان تحت word :

چکیده-در این مقاله، خطی کردن یک تقویت کننده غیرخطی برای استفاده در سیگنال های OFDM مورد بررسی قرار گرفته است.

برای خطی کردن تقویت کننده توان، روشهای مختلفی وجود دارند بطوریکه با بهینه کردن بلوك استفاده شده برای خطی کردن تقویت کننده توان، تاحد امکان سخت افزار کمتری در پیاده سازی و همچنین قابلیت پاسخ دهی سریع را داشته باشد. برای خطی کردن تقویت کنندهها یکی از بهترین روشها استفاده از پیش اعوجاج دیجیتالی میباشد که با ترکیب دور روش جدول نگاشت وچند جمله-

ای می توان تا حد امکان سخت افزار مورد نیاز را کاهش داد تا قابلیت پاسخ دهی سریعی نیز داشته باشد. همچنین در این روش ازیک الگوریتم تطبیقی استفاده کردیم تا ضرایب مربوط به جدول نگاشت به صورت یک برنامه پیشرونده با کمترین میزان خطا تخمین زده شده اند. نتایج مربوط به روش پیشنهادی در نرمافزار ADS هم به صورت جدول نگاشت و هم به صورت طیف فرکانسی سیگنال خروجی نشان داده شدهاند که حاکی از عملکرد مناسب روش پیشنهادی میباشند.

واژههای کلیدی- پیش اعوجاج دیجیتالی، تقویت کننده توان، خطی سازی، OFDM ، روش جدول جستجو و چندجمله ای

-1 مقدمه

درسالهای اخیر بدست آوردن کارآیی طیفی بالاتر مورد توجه طراحان سیستمهای رادیویی دیجیتال قرار گرفته است. برای افزایش سرعت اطلاعات بر واحد باند فرکانسی، سیستم های با مدولاسیون چندسطحی نظیر 1OFDM گسترش یافتهاند. 1 OFDMیک روش مناسب در ارسال با نرخ بالا و استفاده بهینه ازباند است که به اندازه کافی در مقابل اعوجاج چند مسیری مقاوم میباشد. مشکل اصلی این سیگنال نسبت زیاد پیک به متوسط سیگنال توان است که همراه با مشخصه های غیرخطی تقویتکننده توان موجب اعوجاج خروجی میشود. علاوه بر این پهن بودن باند سیگنال OFDM وابستگی فرکانسی مشخصههای غیرخطی تقویتکننده را سبب میشود.[1]
تاکنون روشهای متعددی برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد شدهاند. از آن جمله میتوان به روشهای بهبود طراحی تقویت کننده، کاهش نسبت پیک به متوسط توان و اعمال خطیسازی روی تقویتکننده اشاره نمود. روش پیش اعوجاج از نظر مفهومی سادهترین نوع خطیسازی است که در آن یک مشخصه اعوجاجی ساخته میشود

که دققاًی مکمل مشخصه اعوجاج تقویتکننده توان است. این دو به گونهای باهم کسکود میگردند که اعوجاج وروردی-خروجی سیستم کلی ناچیز باشد .[2] روشهای پیش اعوجاج شامل پیش اعوجاج آنالوگ ودیجیتال میباشند.

پیش اعوجاج دیجیتالی(2(DPDعبارت است از (1 نگاشت با استفاده ازجدول جستجو و (2 یک تابع چندجملهای با بیان قطبی (دامنه/فاز) ویا دکارتی.[3]

تاکنون کاربردهای متفاوتی با استفاده از این روشها یا ترکیب آنها ارائه شدهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.

مرجع [3] دو الگوریتم را تجزیه وتحلیل و یک الگوریتم پیش اعوجاج جدول نگاشت و چندجملهای حافظه مشترك جدید ارائه کرده است که مزایای هر دو الگوریتم را دارد. در این الگوریتم به منظوربهبود عملکردقابل سنجش، بیشتر با استفاده از روش درونیابی خطی بهینهسازی انجام شده است و نتایج شبیهسازی نشان میدهد که در تقویتکنندهها، استفاده از این الگوریتم جدید میتواند باعث افزایش سرعت همگرایی، صرفهجویی در ضرایب ذخیره سازی حافظه و کاهش پیچیدگی محاسباتی گردد.در مرجع [4]یک روشDPD برای بهبود خطینگی و بهرهوری قدرت تقویتکننده توان کلاس AB ولتاژ بالا

برای فرستندههای مافوق صوت ارائه شده است. این سیستم از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 3(DAC)و یک مبدل دیجیتال به آنالوگ(4(ADC ویک 5FPGA تشکیل شده است. مرجع [5]یک

پیش اعوجاج دیجیتالی6SED ارائه کرده است که میتواند بااستفاده ازمجموعهای ازمعماریها مبتنی بر جدول نگاشت طراحی شود که آنرا برای اجرا درFPGA امکانپذیر میکند. معماری DPD وفقی دیگری

*

1Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

2Digital Pre-distorter 3Digital to Analog

4Analog to Digital 5Field-Programmable Gate Array 6Slow Envelope Dependent

1

اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین دانشکده فنی و حرفه ای سما اردبیل- شهریور4139

برای برنامههای کاربردی گوشی تلفن همراه ارائه شده است که ایده اصلی ساخت آن جدول نگاشت است .[6] در مرجع [7] قبل ازتقویتکننده توان(7(PA یک پیش اعوجاج وبعد از آن یک بلوك پس اعوجاج فرض شده است.در مرجع [8] نیز یک فرمولاسیون جدید چندجملهای مبتنی بر پیش اعوجاج دیجیتال ارائه شده است. این فرمول مقدار منابع سختافزاری مورد نیاز برای پیادهسازی را با حفظ دقت کافی کاهش میدهد. روشی ساده با استفاده از DPD

چندجملهای در دامنه فرکانسیIF ارائه شده است که بطور کامل قابل اجرا در نرمافزاربوده وهیچ تغییرات سختافزاری مورد نیاز نیست

.[9]در مرجع [10] نیز یک روش چندجملهای حافظه تغییر یافته دوبعدی جدید برای جبران اعوجاج غیرخطی در فرستندههای دو بانده همزمان ارائه شده است. همچنین یک مدل جدیدپیش اعوجاجZERNIKE پیشنهاد شده است که شامل یک چندجملهای ZERNIKEمیباشد.[11] دنبالهای ازچندجمله ایهایی میباشد که عمود بر دیسک واحد هستند.مدلی جدید و دقیق با پیچیدگی کم نیز معرفی شده است که برای مدل رفتاری و DPD یک تقویتکننده توان مناسب میباشد وآثار حافظه را ارائه میدهد.[12] این مدل از یکجدول نگاشت((LUTویک چندجملهای حافظهMP-EMP با اتصال موازی بهره میگیرد.در مرجع [13] نیز مدل چندجملهای حافظه انتخابی دوبعدی برای DPD ارائه شده است که عملکرد قابل مقایسه با مدلهای چندجمله ای قدیمی از جمله چندجملهای حافظه کلی اما با تعداد پارامتر کمتر دارد.در نهایت به کمک مدلهای ارائه شده در این بخش، یک مدل کلیتری از اعوجاج غیرخطی و آثار حافظه در مقایسه با مدلهای پیشنهادی پیشین قابل استخراج است.

در این مقاله با استفاده از ترکیب روش چندجملهای و جدول نگاشت، روشی ارائه خواهیم داد که در آن ضرایب مربوط به جدول نگاشت با روش حداقل میانگین مربعات 8(LMS) به صورت یک برنامه پیش رونده با کمترین میزان خطا تخمین زده شدهاند. به این ترتیب علاوه بر افزایش سرعت همگرایی الگوریتم، تا حد امکان موجب کاهش پیچیدگی محاسباتی و قابلیت پاسخ دهی سریع گردد.در ادامه مروری مختصر بر روشهای DPD در بخش 2 انجام خواهد شد و پس از آن به ارائه الگوریتم پیشنهادی در بخش 3 میپردازیم. در بخش 4نتایج شبیهسازی مورد بررسی قرار میگیرند و نتیجهگیری و مراجع پایان بخش مقاله خواهندبود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات