دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و سلامت سازماني در کارکنان دانشگاه لرستان تحت word

يکشنبه 24 بهمن 1395
6:26
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و سلامت سازماني در کارکنان دانشگاه لرستان تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و سلامت سازماني در کارکنان دانشگاه لرستان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و سلامت سازماني در کارکنان دانشگاه لرستان تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و سلامت سازماني در کارکنان دانشگاه لرستان تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 12
چکیده:
هدف:.این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان به انجام رسیده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است.جامعه آماری پژوهش را 437 نفراز کارکنان دانشگاه لرستان در سال 1393 تشکیل دادند.نمونه آماری تحقیق بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای 207 نفر انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996 استفاده شد. پرسشنامه سرمایه روانشناختی با آلفای کرونباخ 0/89 و پرسشنامه سلامت سازمانی 0/92 محاسبه شد. یافته های پژوهش : نتایج آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که رابطه همبستگی قوی، مثبت و معنا داربین هریکاز ابعاد سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه وجود دارد و هریک از ابعاد چهار گانه سرمایه روانشناختی به نوبه خود پیش بینی کننده سطح سلامت سازمانی کارکنان می باشد. و همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 49 درصد تغییرات و واریانس نمرات که مربوط به سلامت سازمانی کارکنان است به وسیله ترکیبی از متغیرهای پیش بین یعنی خوشبینی، امید، خودکارآمدی و انعطاف پذیری ، قابل توضیح و تبیین میباشد F مشاهده با درجه آزادی 189 در سطح a=0/05 معنی دار است. بنابراین میتوان ضریب تعیین بدست آمده را به جامعه تعمیم داد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات