دانلود کمي سازي اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهي جو بهاره رقم نيمروز تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:48
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود کمي سازي اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهي جو بهاره رقم نيمروز تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کمي سازي اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهي جو بهاره رقم نيمروز تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کمي سازي اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهي جو بهاره رقم نيمروز تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کمي سازي اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهي جو بهاره رقم نيمروز تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اکوسيستم هاي کشاورزي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

فنولوزی مطالعه نموگیاه در رابطه با آب و هوا می باشد. مهمترین مرحله فنولوژیک گیاه، مرحله گلدهی است. اجزای اصلی محیط که نمو را تحت تأثیر قرار می دهند، شامل درجه حرارت و طول روز می شود. در این مطالعه برای کمی کردن واکنش سرعت گلدهی جو بهاره رقم نیمروز به اثر تلفیقی دما و طول روز از 24 تابع ترکیبی (توابع دمایی: دندان مانند D، دوتکه ای S، بتا B، منحنی C، سیگموئیدی، SI، مسطح F، درجه دومQ و درجه سوم CU توابع طول روز، توابع نمایی منفی NE، سیگموئیدی و درجه دوم استفاده شد نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ضریب رگرسیون مربوط به Q-NE و B-NE بود. مدل ترکیبی B-NE بتا برای دما و نمایی منفی برای طول روز دارای کمترین مقدار RMSD بود که نشانی دهنده این مطلب است که این مدل می تواند تاریخ گلدهی رقم نیمروز جو را با اختلاف (فرمول در متن اصلی مقاله) روز پیش بینی نماید.به ترتیب 14/62 ساعت و 0/42 بود. ضریب a که مربوط به شکل منحی بتا است 1/11 برآورد شد. برهمین اساس زمان حرارتی مورد نیاز از سبز شدن تا گلدهی برابر 1252/9 درجه روز شد بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله IRANIAN EFL LEARNERS’ LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:46
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله IRANIAN EFL LEARNERS’ LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله IRANIAN EFL LEARNERS’ LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله IRANIAN EFL LEARNERS’ LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله IRANIAN EFL LEARNERS’ LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
تعداد صفحات: 12
چکیده:

This study was aimed at exploring Iranian EFL learners’ listening comprehension problems while they attend to oral, authentic transactional texts. In so doing, 61 Iranian EFL learners at Yazd University were assigned into three levels (elementary, intermediate and advanced) based on their scores on a standardized TOEFL listening comprehension test. The participants, then, were required to complete a questionnaire on listening comprehension problems. The data were analyzed using descriptive statistics. One-way ANOVA was also run to check for the effects of proficiency. The findings rendered a difficulty hierarchy which proceeds from the biggest difficulty to the least one. Furthermore, post-hoc comparisons indicated no significant difference between three proficiency groups with regard to each problem. The findings are discussed and suggestions made


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 5 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود اثر مدت تصدي مديرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:44
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اثر مدت تصدي مديرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت تحت word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثر مدت تصدي مديرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثر مدت تصدي مديرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثر مدت تصدي مديرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این مقاله رابطه میان مدت تصدی مدیرعامل و رشد ارزش افزوده 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 6831 الی 6846 را مورد بررسی قرار می دهد .نتایج پژوهش نشان می دهدمدت تصدی مدیرعامل رابطه ای معنی دار و منفی با رشد ارزش افزوده دارد .به بیان دیگر این پژوهش نشان داد با افزایش مدت تصدی مدیرعامل، رشد ارزش افزوده شرکت کاهش می یابد .هم چنین شواهد پژوهش نشا ن داد،ارزش افزوده شرکتها رابطه ای معنی دار و مستقیم با بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و رشد فروش دارد .اما اندازهشرکت و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای معنی دار با رشد ارزش افزوده شرکت ندارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پوشش دهي نانو ذرات کروي مزو متخلخل شيشه زيست فعال بر روي فولاد زنگ نزن 613 ال به روش سل ژل تح

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:42
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پوشش دهي نانو ذرات کروي مزو متخلخل شيشه زيست فعال بر روي فولاد زنگ نزن 613 ال به روش سل ژل تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پوشش دهي نانو ذرات کروي مزو متخلخل شيشه زيست فعال بر روي فولاد زنگ نزن 613 ال به روش سل ژل تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پوشش دهي نانو ذرات کروي مزو متخلخل شيشه زيست فعال بر روي فولاد زنگ نزن 613 ال به روش سل ژل تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پوشش دهي نانو ذرات کروي مزو متخلخل شيشه زيست فعال بر روي فولاد زنگ نزن 613 ال به روش سل ژل تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بیوفلزات بکار رفته در محیط بدن نیازمند برخورداری از زیست سازگاری و مقاومت به خوردگی بالا می باشند. از این رو از پوشش بیومواد زیست فعال می توان استفاده نمود. شیشه زیست فعال به دلیل تواناییتشکیل پیوند با بافت سخت در ترمیم شکستگی استخوان و پوشش کاشتنی های ارتوپدی در سالهای اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، پوشش دهی و مشخصه یابی پوشش نانو ذراتکروی شیشه زیست فعال مزو متخلخل به روش سل ژل بر روی فولاد زنگ نزن 613 ال مورد بررسی - قرار گرفته است. نمونه فلزی از طریق غوطه وری در سل حاوی نانوذرات کروی مزوپور شیشه زیستیپوشش داده شد. سرعت خروج فلز از سل cm/min 5 انتخاب شد و نمونه ها به مدت 6 دقیقه داخل سل باقی ماند. پوشش ایجاد شده در دمای محیط خشک شده و سپس داخل خشک کن با حرارت 121درجه سانتی گراد به مدت 2ساعت قرار گرفتند. در آخر برای یکپارچگی بیشتر پوشش نمونه پوشش داده شده داخل کوره با درجه حرارت 311 درجه سانتی گراد و به مدت 6 ساعت حرارت داده شد. پوشششیشه زیستی حاصل شده از طریق FE-SEM ، XRD و دستگاه الکومتر 653 مشخصه یابی شدند. به منظور بررسی زیست سازگاری پوشش شیشه زیست فعال بر روی بستر فلزی آزمون سمیت سلولی نیزانجام شد. نتایج نشان داد پوشش شیشه زیست فعال بر روی فولاد زنگ نزن باعث بهبود رفتار خوردگی و افزایش زیست فعالی ماده کاشتنی می شود و یک پوشش یکنواخت ، آمورف و عاری از سمیت که ابعاد ذرات آن در مقیاس نانو بود به وسیله روش سل ژل )غوطه وری( بر روی سطح تشکیل شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 6 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود ويژگي هاي منحصر به فرد زايليتول تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:40
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ويژگي هاي منحصر به فرد زايليتول تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ويژگي هاي منحصر به فرد زايليتول تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ويژگي هاي منحصر به فرد زايليتول تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ويژگي هاي منحصر به فرد زايليتول تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش بين المللي صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

زایلیتول یک قند الکلی 5 کربنه و دارای شیرینی نسبی معادل ساکارز است و از نظر اقتصادی قیمت آن مانند ساکارز است . زایلیتول پایداری شیمیایی ، آنزیمی و میکروبی بالایی دارد و در صنعت به دو طریق تولید می گردد روش آنزیمی که آسان و ارزان است و آلودگی محیط زیست به همراه ندارد و روش شیمیایی که روشی نسبتا دشوار و گران است و آلودگی محیط زیست را به همراه دارد . در صنایع غذایی از زایلیتول در تمامی محصولات غذایی مانند فرآورده های پخت ، فرآورده های شیری ، نوشیدنی ها ، آدامس ، آب نبات و شکلات و سایر می توان استفاده کرد . در زمینه پزشکی مهم ترین خاصه زایلیتول جنبه دندانپزشکی آن است که از بروز عارضه پوسیدگی دندان پیشگیری می کند علاوه بر آن زایلیتول بسیار کم جذب است و افراد مبتلا به بیماری دیابت می توانند با آرامش خاطر از محصولات محتوی آن استفاده کنند . زایلیتول عارضه چاقی به همراه ندارد ، روی دستگاه گوارش اثر لینت بخش دارد ضمن آن که از نظر پزشکی نیز دارای مزایای بسیار منحصر به فردی روی بدن می باشد . تمامی سازمان های غذایی زایلیتول را یک شیرین کننده ایمن و بی خطر اعلام کرده و دوز مصرفی آن را نامحدود عنوان داشته اند .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله منظومه شمسي تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:38
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله منظومه شمسي تحت word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله منظومه شمسي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله منظومه شمسي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله منظومه شمسي تحت word :

درباره چگونگی بوجود آمده سیاره‌ها نظریه‌های گوناگونی وجود دارد بعضی از دانشمندان عقیده دارند که همه سیاره‌های منظومه شمسی بین 5 تا 6 هزار میلیون سال پیش پدید آمده‌اند در آن زمان خورشید هنوز ستاره جوانی بود یعنی مدت زیادی از پدید آمدن خود خورشید نمی‌گذشت.
خورشید به هنگام حرکت در فضا از میان ابرهای بسیار بزرگی از گاز و غبار عبور کرد. نیروی جاذبه خورشید قسمتی از این گازها و ذره‌های غبار را به سوی خود کشید به این ترتیب دایره‌ای از ذرات کوچک و گاز در اطراف خورشید جمع شد. این دایره به دور خورشید می‌چرخید کم کم ذره‌ها یکدیگر را جذب کردند و به هم پیوستند از این پیوستن، توده‌های کوچکی از غبار و گاز پدید آمد. این توده‌ها، که هم چنان گرد خورشید می‌چرخیدند هنوز بسیار کوچک بودند، اما رفته رفته بزرگتر می‌شدند. هر چه این توده‌ها بزرگتر می‌گشتند، نیروی جاذبه آنها هم بیشتر می‌شد و گرد و غبار بیشتری را به سوی خود می‌کشید.
پس از گذشت چند هزار سال، 9 سیاره بزرگ و چندین سیاره کوچک به وجود آمد که همه به دور خورشید می‌چرخیدند به این ترتیب، منظومه شمسی پدید آمد .
نام تمام سیارات منظومه شمسی به جز یکی، از اسامی خدایان و الهه‌های افسانه‌های روم و یونان گرفته شده است برای مثال نام بزرگترین سیاره، ژوپیتر (مشتری) ، نام یونانی خدای خدایان است. استثنای این نامها نام سیاره ما زمین است. علت آن نیز این است که در قدیم می‌پنداشتند که تمامی سیارات همانند خدایان در بهشت قرار دارند و زمین زیر آنها است .
زهره با تمام سیاره‌های دیگر تفاوت دارد. دور تا دور «زهره» نوعی جو وجود دارد. این جو پر است از ابرهای فشرده آنچه ما با تلسکوپ می‌بینیم، همین ابرها هستند. در حقیقت سطح واقعی کره زهره را اصلاً نمی‌توان دید. پوشش ابر مانندی که دور زهره را گرفته هر چه بیشتر نور خورشید را منعکس می‌کند برای همین است که زهره درخشانترین سیاره به نظر می‌رسد.
اگر پس از غروب خورشید به مغرب آسمان نگاه کنید، ستاره درخشانی را می‌بینید. آنچه می‌بینید به راستی ستاره نیست و از خود نور ندارد این همان سیاره زهره است که نور خورشید را به سوی زمین باز می‌تاباند. پیش از طلوع خورشید هم می‌توان زهره را در طرف شرق آسمان دید. به همین دلیل آن را ستاره صبح هم نامیده‌اند.
فشار جو و دما در کره زهره آنقدر زیاد است که اگر انسانی پا به آنجا می‌گذاشت، در دم خرد می‌شد و می‌سوخت .
ستاره صبحگاهی ـ ستاره شامگاهی :
زهره پرنورترین سیاره در میان ستارگان و سیارات آسمان است. فقط خورشید و ماه از آن پر نورترند. بر خلاف بسیاری از سیارات، زهره در آسمان هرگز از خورشید فاصله چندانی نمی‌گیرد، و از این رو فقط پیش از طلوع یا پس از غروب آفتاب دیده می‌شود. هنگامی که در شرق خورشید قرار می‌گیرد، همچون جواهر در آسمان شامگاهی می‌درخشد و به ستاره شامگاهی موسوم است. هنگامی که در غرب خورشید است، پیش از سپیده‌دم می‌درخشد و ستاره صبحگاهی نامیده می‌شود.
در دوران کهن ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی را دو ستاره متفاوت می‌پنداشتند، حتی آنها را به نامهای متفاوتی موسوم کردند، پیش از آنکه توجه کنند که این دو «ستاره» هیچ گاه در یک زمان در آسمان دیده نمی‌شوند . امروزه ما می‌دانیم که آنها یک سیاره هستند نه دو سیاره.
این جرم آسمانی به سبب درخشش دلپذیرش به نام ونوس، الهه زیبای عشق موسوم شد.
مطالعه زهره :
بابلی‌ها در گذشته متوجه حرکت زهره در آسمان شده بودند و به حرکت سایر سیارات در آسمان نیز متوجه داشتند. این توجه سبب پیشرفت علم ستاره‌شناسی و ریاضیات شد. بطلمیوس، ستاره شناس یونانی، محل زهره و سایر سیارات را در تمام اوقات مشخص کرد. تنها خطای اولین بود که زمین را مرکز منظومه شمسی قرار داد و معتقد بود که خورشید و سیارات دیگر به گرد زمین می‌گردند.
گالیلئو گالیله، ستاره شناسی ایتالیایی، نخستین کسی بود که برای اجسام در آسمان از تلسکوپ استفاده کرد. در سال 1610، زهره را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که این سیاره، مانند قمر زمین، دارای هاله است: گاه به صورت قرص کامل است، زمانی نیمی از آن روشن است و زمانی دیگر به صورت هلال دیده می‌شود. بر اساس نظریه قدیمی که همه چیز به گرد زمین می‌گردد، لازم بود که زهره همیشه به یک حالت دیده شود. این واقعیت که زهره تغییر حالت می‌داد به اثبات این قضیه کمک کرد که سیارات و از جمله زمین بدور خورشید می‌گردند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله تاثير ناخالصي هاي گاز همراه نفت تزريقي به مخزن در ازدياد برداشت نفت تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:36
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير ناخالصي هاي گاز همراه نفت تزريقي به مخزن در ازدياد برداشت نفت تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير ناخالصي هاي گاز همراه نفت تزريقي به مخزن در ازدياد برداشت نفت تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير ناخالصي هاي گاز همراه نفت تزريقي به مخزن در ازدياد برداشت نفت تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير ناخالصي هاي گاز همراه نفت تزريقي به مخزن در ازدياد برداشت نفت تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: 11

چکیده:

یکی از مهمترین روش های ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی، تزریق دوباره گاز همراه نفت خروجی از مخزن
می باشد . این روش برای تثبی ت فشار و افزایش تولید نفت از مخازن نفتی به کارگرفته می شود . گاز تزریقی معمولا
شامل هیدروکربن ها به همراه ناخالصی هایی نظیر دی اکسید کربن، نیتروژن، سولفید هیدروژن و بخار آب
می باشد. در عمل قبل از تزریق این گاز به مخزن، بوسیله جداکننده دو فازی ، آب آن جدا شده و با توجه به هزینه
بالای عملیات جداسازی ناخالصی های دیگر موجود در آن، گاز خشک بدون جداسازی ناخالصی ها به مخزن تزریق
می شود . در این مقاله تاثیر درصد ناخالصی های گاز همراه نفت نظیر دی اکسید کربن، نیتروژن و سولفید هیدروژن
در ازدیاد برداشت نفت و حفظ ف شار روی یک نمونه نفتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت ه است . شبیه سازی های
انجام گرفته نشان می دهد افزایش درصد دی اکس ید کربن و سولفید هیدروژن درگاز همراه نفت تزریقی به مخزن ،
سبب افزایش بازیابی نفت شده ولی افزایش درصد نیتروژن در گاز تزریقی سبب کاهش بازیابی نفت می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود دستيابي به تري پلکسر تمام نوري قابل تنظيم و فشرده با استفاده از کريستال هاي فوتوني تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:33
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود دستيابي به تري پلکسر تمام نوري قابل تنظيم و فشرده با استفاده از کريستال هاي فوتوني تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دستيابي به تري پلکسر تمام نوري قابل تنظيم و فشرده با استفاده از کريستال هاي فوتوني تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود دستيابي به تري پلکسر تمام نوري قابل تنظيم و فشرده با استفاده از کريستال هاي فوتوني تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود دستيابي به تري پلکسر تمام نوري قابل تنظيم و فشرده با استفاده از کريستال هاي فوتوني تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله به معرفی و تحلیل ساختاری برای دستیابی به یک تریپلکسر تمام نوری فشرده با استفاده از کریستالهای فوتونی پرداخته میشود. کریستال فوتونی دو بعدی استفاده شده از نوع شبکهی مثلثی میله های سیلیکنی در بستر هوا میباشد. قلب تپنده ی ساختار ارائه شده کاواکهایی هستند که هر کدام وظیفه ی تفکیک یک طول موج را بر عهده دارند. ساختار ارائه شده دارای یک ورودی و سه خروجی میباشد که بسته به طول موج ورودی یکی از خروجیها روشن میشود. یک موجبر نقص خطی و دو تشدیدگر حلقوی با شعاعهای متفاوت اجزای تشکیل دهندهی ساختار ارائه شده هستند. درون تشدیدگرهای حلقوی و موجبر نقص خطی میله هایی قرار داده شده است که با تغییر شعاع از آنها میتوان طول موج خروجی مورد نظر را به دست آورد. جنس این میله ها نیز از سیلیکن است. فشردگی، سادگی ساخت و قابل تنظیم بودن ساختار ارائه شده آن را به گزینه ی مناسبی برای استفاده در مدارهای تمام نوری تبدیل کرده اند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 2 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود ارتباط مسئوليت اجتماعي ، برچسب زني محيطي و اثر نقش زنان بر بازاريابي سبز تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:31
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارتباط مسئوليت اجتماعي ، برچسب زني محيطي و اثر نقش زنان بر بازاريابي سبز تحت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارتباط مسئوليت اجتماعي ، برچسب زني محيطي و اثر نقش زنان بر بازاريابي سبز تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارتباط مسئوليت اجتماعي ، برچسب زني محيطي و اثر نقش زنان بر بازاريابي سبز تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارتباط مسئوليت اجتماعي ، برچسب زني محيطي و اثر نقش زنان بر بازاريابي سبز تحت word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از مسائل روز جهان، مسئله حفظ زیست است. فاجعه زیست نه تنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان می رباید، بلکه سلامتی و هستی را تهدید می کند؛ بنابراین ایده ای به نام بازاریابی سبز مطرح می شود تا بتواند خطر این فاجعه را کمرنگ کند. ایده بازاریابی سبز، همان ایده ترویج و توسعه محصولات سبز اغلب در میان مصرف کنندگان سبز است ( zinkhan &les 1995 ) (schmidt.2008 ). هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بازاریابی سبز و نقش میانجی و اثربخش زنان در حفظ محیط و بازار است. روش تحقیق «کیفی» و از حیث هدف کاربردی است از بعد نحوه گردآوری داده ها « مروری - کتابخانه ای » است. تجزیه و تحلیل این پژوهش رابطه مثبت و معنی داری بین عوامل مؤثر بر بازاریابی سبز را بازگو می کند. نتیجه حاصل از بررسی های انجام شده نشان می دهد که عوامل مؤثری چون مسئولیت اجتماعی، برچسب زنی محیطی و اثر نقش زنان در ایجاد بازاریابی سبز می توانند در نگه داشت و حفظ محیطی سالم نقش ارزنده ای داشته باشند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله بررسي تاثير عوامل موثر بر روي مواد اروماتيک موجود در نان تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:29
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير عوامل موثر بر روي مواد اروماتيک موجود در نان تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير عوامل موثر بر روي مواد اروماتيک موجود در نان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير عوامل موثر بر روي مواد اروماتيک موجود در نان تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير عوامل موثر بر روي مواد اروماتيک موجود در نان تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
عطر و طعم از مهمترین پارامترهای اندازه گیری کیفیت نان و محصولات نانوایی هستند. عطر و طعم در اثر یک یا مجموعه ای از ترکیبات شیمیایی احساس می شوند و به طور کلی تحت عنوان مواد آروماتیک دسته بندی می شوند. مواد آلی و بسیار فراری هستند که غلطت هر یک از آنها در محصولات پخت در حد میکرونانوگرم می باشد. در گذشته هر ترکیبی که شناسایی می شد مربوط به آرومای خاصی می دانستند. با گذشت زمان مشخص شد که آروما می تواند کمپلکسی از چندین ماده شیمیایی باشد. پیچیدگی آروما و تاثیر متقابل مواد آروماتیک زمانی مشخص شد که محققین دی اتیل اتر را از نان خارج کرده و چربی و اجراء اسیدی آن را جدا کردند. در اثر این امر عصاره دیگر بوی مخصوص نان را نداد بلکه بوی کیک را داد. اسیدهای آلی-آلدهیدها و کتون ها-استر اسیدهای آلی- ترکیبات آلی گوگرد دار- پیرازینها- مشتقات فوران- لاکتونها- مشتقات پیرول. این مواد در غلظت های متفاوتی ظاهر شده و تاثیر متقابلی روی هم می گذارند. از مهمترین اسیدهای آلی که در آرومای نان اثر دارند، اسید استیک و اسید لاکتیک می باشند. به طور کلی اسیدها فراریت الکلها را کاهش می دهند. ترکیبات کربونیلی روی مزه و بو تاثیر مثبتی دارند. آلدهیدها و کتون ها به عنوان پایه اصلی تولید مواد معطر شناخته می شوند. از عوامل موثر آب مورد استفاده آرد، مخمر، نانوایی، نمک. تولید نان مطلوب از نظر بهترین کیفیت و آروما، مستلزم تحقیقات اصولی و برنامه ریزی شده روی کگندم، آرد، روش های نوین تهیه و عمل آوری خمیر، ماشین آلات مناسب و تکنولوژی مدرن می باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی چگونگی بهینه نمودن این عوامل پرداخته شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات