دانلود مقالات - نسخه موبایل
دانلود مقاله سوره احزاب تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي ميزان نيترات در آبخوان کهنک و پهنه بندي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود بررسي آلودگي جيوه در رسوبات منطقه چابهار تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود کاربرد تکنيک آناليز ريسک و خطاهاي سيستم و اثرات مربوط به آن FMEA درارزيابي ريسک موجود در پروژ - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله گمشدن معماري سنتي (مسکوني) در هيا هوي معماري امروز ايران تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله ارزيابي تأثير خاکستر کود دامي، کود دامي و چند تيمار ديگر بر نفوذ آب به خاک در خاک رسي - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله Maintaining Visibility Polygon of a Moving Point Observer in Polygons with Holes تحت w - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي براي مد لسازي سامان ههاي غير خطي تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله نظارت بر محيط داخلي توسط دادهکاوي و کاهش انرژي گرههاي حسگر با پيشبيني دادهها تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله ارزيابي پتروفيزيکي و مقايسه تغييرات خصوصيات مخزني سازندهاي غار و آسماري با استفاده از - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي بازده کوانتومي سلولهاي خورشيدي چندپيوندي تندم تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود طراحي مجتمع فرهنگي آموزشي خشت دارالعباده با رويکرد معماري پايدار تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود پايش مقاومت به ونکومايسين در جدايه هاي استافيلوکوکوس اپيدرميديس مقاوم به متي سيلين با تأکيد ب - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله طبقه بندي الگوهاي سيگنال ECG براساس خوشه بندي فازي با نظارت تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله حذف خراشهاي خطي تصاوير متحرک با استفاده از تبديل ويولت سه بعدي تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله گياهان ترانس ژنيک و اکوسيستم خاک تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله ارزيابي اثر سم ديازينون،و مکمل ويتامين د و کلسيم بر بافت استخوان موش صحرايي (بر اساس م - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي افزودن پليمر پلييورتان در تاثيرگذاري بر حساسيت حرارتي قير تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله الگوي مطلوب FSRM ، طرح ريزي بنگاه هاي اقتصادي زود بازده (مطالعه موردي : ارائه طرح توجي - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود بررسي رابطه بين مهندسي مجدد و رضايت شغلي کارکنان از طريق بهبودفرآيندهاي سازماني (مطالعه موردي - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي نگرش هاي زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان (مطالعه موردي: شهرستان اهواز تحت w - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله معادلات منحني مشخصه در خاکهاي غير اشباع تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي اثر تعداد چاههاي مشاهدهاي در تخمين سطح ايستابي با استفاده از ژئواستاتيستيک تحت w - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله تشکلهاي مديريتي شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود تحقيق مباني جامعه شناسي دورکم تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود تحقيق آناليز فعال سازي نوتروني تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود ارزيابي تطبيقي شاخص هاي عملکرد تجاري صنايع نساجي و چرم کشورهاي منتخب و ايران تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود بهينه سازي ساختار گيت XOR در طراحي جمع کننده کامل با تکنيک GDI تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله به کار گيري نوعي پوشش صنعتي دو جزيي انعطاف پذير جهت آبندي مخازن بتني تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله راههاي پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود بزرسي اثز شوري و قارچ مايکوريزا بز جذب پتاسيم در انار تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله طراحي يک تقويتکننده توان کلاس F با بازده 60% در فرکانس 900 MHz تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي مصالح بنايي آجري با جداگرلاستيکيدر سربي تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود گزارش کارآموزي حسابداري کارخانه عصاره ناب شيراز تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود تحقيق اندازه گيري خصوصيات جريان گدازه تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود کاربرد GIS در پهنه بندي گرد و غبار در بخش هاي غربي ايران تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي تئوريک عملکرد طبقه بندي کننده هاي گروه ذرات تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي تابع انتقال گيرنده لرزه اي در آشتيان تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بهبود عملکرد شبکه هاي آبياري با استفاده ازمحاسبه شاخص هاي ارزيابي عملکرد(مطالعه موردي - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي ديوارهاي آب بند بتن پلاستيک سد سيلوه تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن/خاک رس توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا با ک - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله طراحي الگويي براي عملياتي نمودن سند چشم اندازدر حوزه نظام اداري استاني تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله مقايسه تحمل به خشکي بذور گوجهفرنگي و کاهو در مرحله جوانهزني با استفاده از مانيتول به ع - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله Investigating the blanking/punching parameters using Gurson and shear criteria تحت wor - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر شهرت شرکت و عملکرد برند(مطالعه موردي صنعت محصولات لبني مي - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله بررسي ترک ها در بتن لاينينگ کانال هاي انتقال آب در استان آذربايجان غربي تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود طراحي مدل براي پيشبيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از داده کاوي(مطالعه موردي: شرکت آب و فاضل - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود بررسي روابط زوجين با والدين خود و مشکلات ناشي از آن تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله روان شناسي رنگ ها در شهر اسلامي تحت word - جمعه 18 فروردين 1396
دانلود مقاله جهاني شدن و آموزش الکترونيکي در آموزش عالي تحت word - جمعه 18 فروردين 1396